Announcement

נסיינים וחוקרים שימו לב: השנה נותנים 2 נקודות קרדיט על כל עשרים דקות ניסוי המתקיים בקמפוס בן-גוריון.

מידע זה מיועד לסטודנטים בקורסים מבוא לפסיכולוגיה.
- הסבר על זכויותיכם וחובותיכם.
- מדריך לשימוש במערכת המקוונת (לנבדקים ממבוא לפסיכולוגיה).
- מידע לגבי הקלות לבעלי קשיי למידה ודוברי שפות זרות.

מידע לנבדקים תמורת תשלום
- מדריך לשימוש במערכת המקוונת (לנבדקים בניסויים בתשלום. חובה לקרוא, כדי לדעת כיצד להירשם לאתר).

מידע לחוקרים
- בקשת אישור אתי (חוקרים מהמחלקה לפסיכולוגיה בלבד).
- מדריך לשימוש במערכת המקוונת (לחוקרים ונסיינים).
- טבלת ניצול קרדיט של המעבדות (לחוקרים ונסיינים).

נסיינים וחוקרים שימו לב: השנה נותנים 2 נקודות קרדיט על כל עשרים דקות ניסוי המתקיים בקמפוס בן-גוריון.

Request Account
Forgot Password?